Оголошення конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ

 

Управління соціального захисту населення Новомиргородської районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади завідувача сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідно до статті 22 Закону України “Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України                      від 25 березня 2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”.

                                                                              

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – завідувача сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи управління соціального захисту населення

Новомиргородської районної державної адміністрації

Кіровоградської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Завідувач сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи:

     організовує роботу щодо розробки структури Управління;

розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

вносить пропозиції начальнику Управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Управління з питань управління персоналом;

контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Управління, які затверджує начальник Управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Управлінні та вносить відповідні пропозиції начальнику Управління;

приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

за дорученням начальника Управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

разом з іншими структурними підрозділами Управління:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

вносить начальнику Управління пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Управління та опрацьовує штатний розпис Управління;

спільно з відділом планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, програмного та господарського забезпечення організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Управління;

здійснює планування професійного навчання державних службовців Управління;

узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Управління;

разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Управління;

обчислює стаж роботи та державної служби;

здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у підрозділах Управління, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підпорядковані організації);

розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

вносить начальнику Управління пропозиції та забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Управління;

здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

формує графік відпусток персоналу Управління, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Управління;

оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Управління;

готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Управління;

забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи;

забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Управлінні;

забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Управлінні;

вносить пропозиції начальнику Управління щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління;

визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи, координує та контролює їх діяльність;

організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору управління персоналом та з питань юридичної роботи;

підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом та юридичної роботи;

проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу та чинного законодавства, що стосується юридичної роботи;

     взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління щодо узагальнення практики застосування законодавства;

     готує проекти господарських договорів (угод);

     веде облік та зберігання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підтримання їх в актуальному стані;

     з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-правову роботу із законодавства, оперативно доводить до відповідних структурних відрозділів інформацію про зміни у законодавчих та інших нормативно-правивих актах і про нові акти законодавства, рекомендації органів юстиції, роз”яснення вищого господарського суду, Пленуму Верховного суду, готує довідкові матеріали з питань законодавства, проходження державної служби, надає працівникам управління інформацію , консультації з питань, що належать до компетенції управління;

     проводить роботу щодо вирішення трудових спорів, сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобігання безгосподарності, безпродуктивним витратам;

     здійснює претензійно-позовну роботу та проводить її аналіз, проводить аналіз даних статистичної звітності, матеріалів, що надійшли від контролюючих і правоохоронних органів, складання відповідної звітності.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця інші виплати, відповідно до Закону України від                 10 грудня 2015 року № 889 – VІІ “Про державну службу.”
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

 

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів: до 16 год. 00 хв. 17 травня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 22 травня 2019 року о 10.00 год.

за адресою: 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного,23а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Супрун Оксана Миколаївна

тел.(05256) 4-14-85

inbox2@nmrda.kr-admin.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентністі
1. Уміння працювати з комп’ютером Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

2) досягнення кінцевих результатів

2. Необхідні ділові якості Якісне виконання поставлених завдань (вміння вирішувати комплексні завдання);

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння працювати в команді

Вміння працювати з великими масивами інформації;

Вміння працювати при багатозадачності;

Сприйняття змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них);

Технічні вміння (вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку)

3. Необхідні особистісні якості Особистісні компетенції (відповідальність, системність в роботі, наполегливість в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях)
Професійні знання
1. Знання законодавства Знання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мови”, “Про захист персональних даних”,“Про очищення влади”.

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Знати закони, інші акти законодавства з питань:

       проходження державної служби, присвоєння рангів, обрахування державного стажу, проведення конкурсу на зайняття вакантних посад, ведення особових справ та трудових книжок, формування дисциплінарних справ, знання законодавства з питань призначення усіх видів соціальних допомог та пільг;        

           ведення претензійної та позовної роботи, зокрема знання положень кодексу адміністративного судочинства, цивільного кодексу, трудового кодексу, господарського кодексу та відповідно процесуальних кодексів, бюджетного кодексу, загальних положень укладення договорів;

            знати інструкцію з діловодства, нормативні та інструктивно — методичні докумени з питань віднесених до компетенції Управління, Положення про сектор, володіти всіма навичками здійснення прийому громадян, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету.

 

Залишити відповідь