Оголошення конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, програмного та господарського забезпечення управління соціального захисту населення Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Загальні умови
Посадові обов’язки Головний спеціаліст відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, програмного та господарського забезпечення:

         забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIY та інших нормативно – правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансову діяльність бюджетної установи, наказів керівника установи;

         забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій фінансово – господарської діяльності установи у бухгалтерському обліку та звітності;

         забезпечує дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, збереження оброблених документів регістрів, звітності протягом встановленого терміну;

           забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій відповідно до затверджених нормативів і затверджених кошторисів;

         забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів взятих зобов’язань, повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

           здійснює банківські операції та операції пов’язані з рухом коштів та товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків;

         складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну, державну статистичну та іншу звітність в порядку, встановлену законодавством;

         забезпечує дотримання порядку розрахунків, визначає джерела погашення заборгованості, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;

         забезпечує правильність нарахування і перерахування власних надходжень установи, а також їх використання;

         здійснює нарахування заробітної плати та перерахування обов’язкових платежів, внесків на державне страхування, інших платежів та виплат;

         погоджує проекти договорів (контрактів) у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність,забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

           здійснює контроль за складанням, реєстрацією юридичних бюджетних зобов’язань в органах державного казначейства     договорів з постачальниками   товарів, робіт та послуг відповідно до вимог бюджетного законодавства;

         здійснює поточний контроль за повнотою і достовірністю проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти. Веде постійний облік виконання юридичних   зобов’язань з метою прийняття оперативних рішень щодо внесення змін до договорів з постачальниками товарів, робіт та послуг;

         веде облік розрахунків з орендарями, нараховує плату за послуги енергопостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання та інші;

         виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку господарських матеріалів і канцелярських приладів, палива, горючого і мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання та їх списання;

           виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерського обліку, вносить зміни у довідкову та нормативну інформацію, що використовується при обробленні даних, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до згідно з номенклатурою справ та «Інструкцією з діловодства» та передає до архіву;      

         готує за дорученням керівництва відповідну інформацію та відповіді на запити підприємств, установ з питань, що стосується компетенції відділу, бере участь у розробці проектів розпоряджень голови райдержадміністраціі з питань фінансво – економічної діяльності;

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації товаро-матеріальних активів;

бере участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, документів, розрахунків, платіжних зобов’язань та інших статей балансу;

контролює роботу з питань, пов’язаних з виконанням кошторису установи, проводить аналіз використання бюджетних асигнувань з метою виявлення резервів та запобігання витратам, здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву;

здійснює облік надходження і цільового використання бюджетних коштів по програмам управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо підвищення та дотримання фінансово – бюджетної дисципліни, щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;

виконує інші доручення начальника відділу – головного бухгалтера.

 

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця інші виплати, відповідно до Закону України від                 10 грудня 2015 року № 889 – VІІ “Про державну службу.”
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Тимчасово, на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

 

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів: до 17 год. 15 хв. 12 квітня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 17 квітня 2019 року о 10.00 год.

за адресою: 26000, Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного,23а

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Супрун Оксана Миколаївна

тел.(05256) 4-14-85

inbox2@nmrda.kr-admin.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентністі
1. Уміння працювати з комп’ютером Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

2) досягнення кінцевих результатів

2. Необхідні ділові якості Якісне виконання поставлених завдань (вміння вирішувати комплексні завдання);

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння працювати в команді

Вміння працювати з великими масивами інформації;

Вміння працювати при багатозадачності;

Сприйняття змін (реалізація плану   змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них);

Технічні вміння (вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку)

3. Необхідні особистісні якості Особистісні компетенції (відповідальність, системність в роботі, наполегливість в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях)
Професійні знання
1. Знання законодавства Знання Конституції України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мови”, “Про захист персональних даних”,“Про очищення влади”.

 

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань,  інструкцію з діловодства, нормативні та інструктивно — методичні докумени з питань віднесених до компетенції Управління, Положення про відділ, володіти всіма навичками здійснення прийому громадян, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету.

 

 

Залишити відповідь