Оголошення конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення директора комунального некомерційного підприємства «Новомиргородська районна лікарня»   Новомиргородської районної   ради

 

       На підставі частини 9 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»

 

       Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська районна лікарня»   Новомиргородської районної   ради (далі-Підприємство).

 

       Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства:

26000, вулиця Соборності, 92, м.Новомиргород, Кіровоградська область.

 

       Основні напрями діяльності Підприємства:

       Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговуванням населення всіх вікових груп, що проживає (перебуває) на території Новомиргородського району, але не обмежуючись вказаною територією, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

       Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

       – надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

– надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги;

– організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України;

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

– направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

– направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

– забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

– впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

– організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

– проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

– координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання вторинної медичної допомоги;

– провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

– проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

– визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

– вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

        – зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання і знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин ( списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ) і прекурсорів (списку 1 та 2 таблиці ІV) « Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на підставі ліцензії;

            – надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику з провадження певних видів діяльності, а саме: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, пульмонологія, ревматологія, алергологія, гематологія, проктологія, геронтологія, патологоанатомія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, урологія, психотерапія, наркологія, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, лабораторна справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія передбачених Статутом. Потрібний спеціальний дозвіл, отримує в порядку, визначеному законодавством України.

 

       Прийом документів для участі в конкурсі

       Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється після оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Новомиргородської райдержадміністрації             з 8.00 до 17.00. Дата початку прийняття документів – 25 червня 2020 року. Кінцевий строк прийняття – 08 липня 2020 включно.

 

       Документи приймаються за адресою:

       26000, Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Соборності, будинок 112, відділ управління персоналом, документообігу та контролю апарату Новомиргородської районної державної адміністрації, 2 поверх, кабінет № 23.

 

       Довідки за телефоном: (05256) 4-11-06.

 

       Адреса електронної пошти: inbox1@nmrda.kr-admin.gov.ua

 

       Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

       1) копію паспорта громадянина України;

       2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно з додатком 1;

           3) резюме у довільній формі;

           4) автобіографію;

       5) копію (копії ) документа (документів)  про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

       6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

       7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

       8)   довідку МВС про відсутність судимості;

       9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

       10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

       11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

       12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

       Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

       Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

       Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

     Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:     

       громадянство України;

       повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

       післядипломна  спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або іншу освіту не нижче ступеня «магістра» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

     наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої або вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

     стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років;

       вільне володіння державною  мовою, достатній    рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

       здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідальні обов’язки.

       Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

       план реформування закладу протягом одного року;

       заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

       пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

       пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

       Умови оплати праці директора Підприємства:    

       За виконання обов’язків, передбачених контрактом, директору Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

       Встановлення розміру премій та надбавок директору Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

       Конкурс буде проведено 10 липня 2020 року за адресою: Кіровоградська область, місто Новомиргород, вулиця Соборності, будинок 112, Новомиргородська районна державна адміністрація, 2 поверх, зал засідань, початок о 10.00.

________________________

Додаток_1

Додаток_2

Додаток_3

Додаток_4

Залишити відповідь