Структура райдержадміністрації


С Т Р У К Т У Р А     Р А Й Д Е Р Ж А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї

 


Правовий статус та повноваження районної державної адміністрації

Районна державна адміністрація єюридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банку України.

 

Правовий статус райдержадміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України.

Райдержадміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, здійснює виконавчу владу в межах своїх повноважень на території Новомиргородського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою. Згідно із ст.2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” Новомиргородська райдержадміністрація забезпечує:

  1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

  2. Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.

  3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програми охорони довкілля.

  4. Підготовки та виконання районного бюджету;

  5. Звіт про виконання районного бюджету та програм;

  6. Взаємодію з органами місцевого самоврядування;

  7. Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

 

Новомиргородську райдержадміністрацію очолює голова, який призначається на посаду Президентом України за наданнямКабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатура на посаду голови на розгляд Кабінету Міністрів України вноситься головою Кіровоградської облдержадміністрації.

 

Голова райдержадміністрації набуває повноважень з моменту призначення.

 

На підставі ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” голова райдержадміністрації:

– очолює райдержадміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання накладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

– представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні так і за її межами;

– призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

– укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

– погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня;

– в межах затверджених бюджетів виступає розпорядниками коштів райдержадміністрації;

– регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію;

– утворює для сприяння здійснення повноважень райдержадміністраціїконсультативні та інші допоміжні органи, служби та комісії;

– здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Голова районної державної адміністрації видає розпорядження та доручення в межах своєї компетенції обов’язкові для виконання.

 
 

 


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 14 листопада 2012 року № 639-р «Про затвердження структури апарату районної державної адміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 12 грудня 2012 року № 716-р «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 листопада 2012 року № 639-р»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 21 грудня 2012 року № 756-р «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 листопада 2012 року № 639-р»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 11 січня 2013 року № 5-р «Про введення в дію штатного розпису райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року № 130-р «Про внесення змін до структури апарату районної державної адміністрації» та від 30 квітня 2013 року № 131-р «Про введення в дію змін до штатного розпису апарату райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 17 вересня 2013 року № 268-р «Про створення Центру надання адміністративних послуг Новомиргородської районної державної адміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 27 вересня 2013 року № 274-р «Про введення в дію штатного розпису райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 23 жовтня 2013 року № 295-р «Про затвердження структури райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2013 року № 310-р «Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 23 жовтня 2013 року № 295-р»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 31 жовтня 2013 року № 312-р «Про введення в дію штатного розпису райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 14 листопада 2013 року № 328-р «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 листопада 2012 року №639-р»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 20 листопада 2013 року № 337-р «Про введення в дію змін до штатного розпису апарату райдержадміністрації»


розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 06 березня 2014 року № 34-к «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 23 жовтня 2013 року № 295-р»

розпорядження голови Новомиргородської районної державної адміністрації від 25 жовтня 2016 року №262-р “Про упорядкування структури райдержадміністрації”

СТРУКТУРА НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Електроннаадреса: inbox1@nmrda.kr-admin.gov.ua
Телефон 4-11-36.


Основними завданнями апарату є здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

 


Апарат відповідно до покладених на нього завдань :

o опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації за цими документами;

 

o здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки виконання на території району законів України, рішень Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, прийнятих у межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ та
організацій, одержує від них інформацію з цих питань;

 

o забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 

o аналізує накази керівників управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів рад, акти підприємств (об’єднань), організацій і установ на їх відповідність законодавству;

 

o готує позови до суду про визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які ущемляють повноваження районної державної адміністрації та проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо зупинення дії оскаржуваних актів;

 

o проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату;

 

o опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

 

o вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших підрозділів районної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування, надає їм необхідну правову допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;

 

o веде облік кадрів районної державної адміністрації, організовує роботу з кадрами, забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, формує і організовує роботу з кадровим резервом районної державної адміністрації;

 

o забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, зберігання та передачу у встановленому порядку відповідно до архівного відділу. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам рад допомогу в організації цієї роботи;

 

o забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам місцевих рад допомогу в організації цієї роботи;

 

o готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також жителів району державними нагородами
та заохоченнями районної державної адміністрації;

 

o надає методичну правову допомогу створеним головою районної державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

 

o забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять інформацію, що
належать до таємної;

 

o аналізує разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації;

 

o здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік, звітність;

 

o веде статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

 

o здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 

Залишити відповідь